FIS0601 Remisión de documentación de fiscalizacións da Área de Corporacións Locais

Obxecto: 

Remisión de documentación polas entidades e persoas a que se refire o artigo 2 da Lei 6/1985, do Consello de Contas, en cumprimento do deber de subministrar no curso das fiscalizacións cantos datos, estados, documentos, antecedentes ou informes lles solicite o Consello de Contas.

Destinatarios:

Toda entidade pública obxecto de fiscalización e toda persoa física ou xurídica, pública ou privada, que reciba requirimento do Consello de toda clase de datos, informes ou antecedentes deducidos das súas relacións económicas, profesionais ou financeiras con outras persoas que sexan necesarios para o exercicio das funcións de fiscalización.

Institución de tramitación:

Consello de Contas de Galicia. Área de Corporación Locais.

Prazos: 
Con carácter xeral, tódalas peticións de documentación ou información que deban remitirse á sede do Consello serán contestadas no prazo máximo de dez días hábiles.
Documentación:

Para a remisión da documentación solicitada no curso dunha fiscalización incluirase o código do expediente de fiscalización no campo ASUNTO, seguido da indicación do punto de información requerida, se procede.

Expediente 1622019-08 Informe de fiscalización selectiva do Concello de Vigo. Instrucións: Cada resposta positiva no cuestionario debe vir acompañada da evidencia que a soporte, para o que se crearán cantos arquivos PDF sexan necesarios para remitila, debendo nomear eses arquivos con referencia á pregunta do cuestionario á que se refiren.

​​Cuestionarios de coñecemento da entidade
​​Guía de avaliación do control interno

Expediente 1622018-04 - Anteproxecto de Informe de Fiscalización sobre a actuación das entidades locais de Galicia en materia medioambiental. Exercicios 2017-2018. Trámite de formulación de alegacións.

​​Anteproxecto de informe para alegacións

Expediente 1622019-03A- Informe de fiscalización das Deputacións Provinciais. Deputación de A Coruña. Intrucións: Cada resposta positiva no cuestionario debe vir acompañada da evidencia que a soporte, para o que se crearán cantos arquivos pdf sexan necesarios para remitila, debendo eses arquivos ser nomeados con referencia á pregunta do cuestionario á que se refiren.

​Cuestionario de coñecemento da entidade
Guía de avaliación do control interno

Expediente 1622019-03B- Informe de fiscalización das Deputacións Provinciais. Deputación de Lugo. Intrucións: Cada resposta positiva no cuestionario debe vir acompañada da evidencia que a soporte, para o que se crearán cantos arquivos pdf sexan necesarios para remitila, debendo eses arquivos ser nomeados con referencia á pregunta do cuestionario á que se refiren.

​Cuestionario de coñecemento da entidade
Guía de avaliación do control interno

Expediente 1622019-13 - Informes programados a consecuencia de comunicacións presentadas ao efecto. Concello de Porriño.

​Cuestionario control interno
​Cuestionario control interno CONTRATACION

Relación de facturas das que se solicita aclaración

Facturas PXEF e NON en RCF

Expediente 1622019-18 Informes programados a consecuencia de comunicacións presentadas ao efecto. Concello de Padrón.

Cuestionario control interno PERSOAL
Cuestionario control interno CONTRATACIÓN
Cuestionario control interno SUBVENCIÓNS

Normativa:
  • Lei 6/1985, do 24 de xuño, do Consello de Contas.
  • Regulamento de Réxime Interior do Consello de Contas de Galicia.
  • Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos Servizos Públicos.
  • Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.
  • Lei 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de datos de carácter persoal (LOPD).
  • Lei 59/2003, do 19 de decembro, de Sinatura Electrónica.

Protección de datos de carácter persoal:

De conformidade co disposto no artigo 5.1 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de datos de carácter persoal, infórmase que os datos persoais das persoas físicas afectadas no seu caso polas fiscalizacións incorporaranse ao ficheiro do Consello de Contas de Galicia denominado “Fiscalización” e serán tratados coa finalidade da xestión do exercicio da función de fiscalización. A persoa interesada poderá exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante o responsable de devandito ficheiro: Secretaría Xeral do Consello de Contas, en Domingo Fontán 7, Santiago de Compostela.