FIS0201-Remisión de contratos das entidades da Comunidade Autónoma non integradas no sector público local

Obxecto: 

A remisión ao Consello de Contas de Galicia dunha copia certificada do documento no que se formalice o contrato, acompañada dun extracto do expediente do que se derive, sempre que a contía do contrato exceda de 600.000 euros nos casos de obras, concesións de obras públicas, xestión de servizos públicos e contratos de colaboración entre o sector público e o sector privado; de 450.000 euros tratándose de subministracións; e de 150.000 euros nos de servizos e nos contratos administrativos especiais.

Igualmente, comunicaranse as modificacións, prórrogas ou variacións de prazos, as variacións de prezo e o importe final, a nulidade e a extinción normal ou anormal dos contratos indicados.

Tramitación:

Consello de Contas de Galicia. Área de Conta Xeral.

Suxeitos obrigados:

A Administración xeral da Comunidade Autónoma, e as demais entidades, entes ou organismos autonómicos que de acordo co disposto no artigo 3 da Lei 9/2017 de contratos do sector público teñan a consideración de administración pública ou poder adxudicador, incluídas as Universidades públicas e as corporacións as que se refire o número 29 do art. 27 do Estatuto de autonomía de Galicia.

Prazo de presentación: 

Dentro dos tres meses seguintes á formalización do contrato.

Modo de presentación:

Presentación no servizo habilitado na sede electrónica: Formulario.

Prazos: 
Dentro dos tres meses seguintes á formalización do contrato
Documentación:
  • Copia certificada do documento no que se tivera formalizado o contrato inicial ou as súas modificacións.
  • Documentación xustificativa da natureza e extensión das necesidades a atender.
  • Prego de cláusulas administrativas particulares ou documento que o substitúa.
  • Proposta de adxudicación e informe de valoración de ofertas, que, no seu caso, se emitira.
  • Extracto do expediente (segundo o modelo "Contrato inicial.pdf").
  • Comunicación ao Consello de Contas das circunstancias posteriores á formalización do contrato (segundo o modelo "Contrato modif.pdf").
Normativa:
  • Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico español as directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014 (art. 335).

Protección de datos de carácter persoal:

De conformidade co disposto no artigo 11 da Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais, os datos persoais dos interesados afectados serán tratados coa finalidade da xestión do exercicio da función de fiscalización. As persoas interesadas poderán exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación do tratamento, portabilidade ou oposición, ante o responsable do tratamento, o Consello de Contas de Galicia, no enderezo rúa Domingo Fontán núm. 7, CP 15771 de Santiago de Compostela, ou no enderezo de correo electrónico dpd@ccontasgalicia.es.

Poderase ampliar a información en materia de protección de datos en exercicio de dereitos en protección de datos.