XEN0101 Presentación de solicitude xenérica

Obxecto: 

Servizo electrónico para presentar escritos e comunicacións que non conten cun servizo electrónico específico e un trámite normalizado.

Se o trámite que quere realizar está relacionado cun procedemento recollido na lista de servizos da Sede electrónica do Consello de Contas, deberá empregar o sistema ou modelo indicado no citado listado, unicamente deberá utilizar este trámite de solicitude xenérica no caso de non atopar un servizo acaído nos normalizados en sede.

Competencia para a tramitación:

Consello de Contas de Galicia. Secretaría Xeral.

Destinatarios:

Tódalas persoas físicas e xurídicas

Modo de presentación:

  • Presentación telemática na sede.
  • Presentación presencial no rexistro do Consello de Contas.
Prazos: 
Aberto permanentemente
Documentación:

Si o interesado non utiliza esta presentación telemática, poderá descargar este impreso e acudir ao rexistro do Consello de Contas, en Domingo Fontán 7, Santiago de Compostela.

Normativa:
  • Lei 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal (LOPD)
  • Lei 59/2003, do 19 de decembro, de sinatura electrónica

Protección de datos de carácter persoal:

De conformidade co disposto no artigo 5.1 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, infórmase que os datos persoais do solicitante incorporaranse ao ficheiro do Consello de Contas de Galicia denominado “Rexistro”. A persoa solicitante poderá exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante o responsable do devandito ficheiro: Secretaría Xeral do Consello de Contas, en Domingo Fontán 7, Santiago de Compostela